Japanese

Oka Mathematical Institute

Institut Kiyoshi Oka de Mathématiques


hyoushi


About Oka Seminar for Women


Oka Seminar for women, where female mathematicians are invited to give their talks, is held.Oka Seminar for Women


The 5th Oka Seminar for women is to be held on September 20, 2022. Female mathematicians are invited to give their talks. The speakers are the following:

KOSUGI Chiharu
TSUKAMOTO Mayu
KANNO Jinko
AKIYAMA Rika
KUNO Erika
HONDA Aoi

We warmly welcome both men and women to participate in the seminar.History and Archives


date speakers
2021.09.24 4th Oka Seminar for women Minami Watanabe
Reika Fukuizumi
Yukiko Sakai
Airi Aso
Mayuko Yamashita
Makiko Sasada
2019.11.15-16 3rd Oka Seminar for women Makiko Mase
Reiko Shinjo
Kumi Yasuda
Kanam Park
Motoko Kato
2018.11.06-07 2nd Oka Seminar for women Megumi Hashizume
Yuka Kotorii
Mayuko Kon
Miyuki Koiso
Yumiko Takei
Yuri Yatagawa
Asuka Takatsu
2017.12.01-02 1st Oka Seminar for women Ade Irma Suriajaya
Yuanyuan Bao
Kazuko Matsumoto
Megumi Sano
Yoko Umeta